Uppsala kommun går före med klimatmål

Hållbar mat kräver en helhetssyn där alla delar hänger ihop, därför jobbar vi på Måltidsservice brett för att skapa hållbara måltider.

Gott idag och i framtiden.jpg

I dagarna kom livsmedelsverkets kartläggning av hur måltidsorganisationerna i Sveriges kommuner arbetar med hållbarhet- och klimatmål ut. I den visar det sig att Uppsala kommun är en av de 20 kommuner i landet som ligger före när det gäller klimatarbete och mål.
Läs SLVs kartläggning här

På Måltidsservice tar vi ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer genom att sätta upp mål, arbeta för att nå dem samt följa upp målen vi satt.
Vi har mål inom fyra olika hållbarhetsområden; ekologiskt, koldioxidekvivalenter, svinn och plastanvändning.
Läs mer om hur vi arbetar med de olika områdena här.

Så hur gick det med våra mål för 2021 och hur ser målen ut för 2022?

Nåddes hållbarhetsmålen 2021?

Ekologiska målet

När det gäller ekologiskt har Uppsala kommun ett politiskt mål om att 100% av alla livsmedelsinköp ska vara ekologiska till 2023 och det mål vi hade satt upp för Måltidsservice för 2021 låg på 60%.
Vi snubblade på målsnöret med en tuff decembermånad som drog ned och landade i slutänden på 59,4 % ekologiska inköp. 

Målet för koldioxidekvivalenter

Måltidsservice har som mål att till 2030 ska växthusgasutsläppen vara max 1,1 kg CO2e per kg inköpt livsmedel vilket är i linje med Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Det mål vi hade satt upp för 2021 låg på 1,6 kg CO2e per kg inköpt livsmedel och tack vare bra arbete, både med menyplanering och recept samt väl planerade och smarta inköp i köken, nåddes målet precis!

Målet för minskat matsvinn

Sedan 2020 mäter vi matsvinnet dagligen inom grundskola och gymnasium. Målet vi hade för 2021 var 50 g svinn per portion och vi kom inte långt ifrån! Det genomsnittliga svinnet per portion i grundskola/gymnasium 2021 slutade på 51,7 g per portion
I förskolan mäter vi svinnet en vecka per termin, men mätningarna pausades 2021 pga pandemin.

Målet för minskad plastanvändning

Under 2021 pausade vi de mål vi satt upp gällande plastminskning pga pandemin, men för 2022 har vi valt plastminskningsmål som går att genomföra oavsett läget med pandemin.

2022 års hållbarhetsmål

2022 får en tuff start. Förutom pandemiläget med exceptionellt hög frånvaro ser vi stora prisökningar och att tillgången på många livsmedel fortsätter att vara sämre än tidigare.
Detta till trots har vi valt att sätta ambitiösa mål för vår verksamhet även för 2022 och kommer att göra allt vi kan för att uppnå dem!

hållbarhetsmål puff-format.jpg

20 januari 2022