Uppföljning hållbarhetsmål - hur gick det för Måltidsservice 2023?

Hållbar mat kräver en helhetssyn där alla delar hänger ihop, därför jobbar vi på Måltidsservice brett för att skapa hållbara måltider. Nu följer vi upp hur det gick med hållbarhetsmålen för 2023.

Gott idag och i framtiden.jpg

Hållbara mål 

På Måltidsservice brinner vi för matfrågan och vill att vår mat ska vara god och uppskattad samtidigt som den är hållbar för såväl miljö, klimat och hälsa. Vi vill ta ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer genom att sätta upp mål, arbeta för att nå dem samt följa upp målen vi satt.

Vi har mål inom fem olika hållbarhetsområden;
Ekologiskt
Klimatpåverkan/koldioxidekvivalenter
Svinn
Plastanvändning
Effektsmart beteende i storköken

Läs mer om hur vi arbetar med olika områdena här

Målbild

År 2030 ska alla livsmedel som Uppsala kommun köper vara ekologiska. Det gäller både verksamheter som kommunen driver själva och verksamheter som kommunen finansierar. Samma år ska även klimatpåverkan vara högst 1,25 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo inköpt livsmedel. Sedan 2020 mäter vi matsvinnet dagligen inom grundskola och gymnasium samt 2 veckor per år på förskolan. Målet vi har är 45 g svinn per ätande på grundskola och gymnasium samt 80 g per ätande på förskolan. 

Statistik och uppföljning

Klimatmål och ekologiskt

Måltidsservices uppföljning visar att klimatpåverkan från inköpta livsmedel minskat från 1,6 kilo CO2e per kilo inköpt livsmedel 2022 till 1,54 kg för 2023. När det gäller inköp av ekologiska livsmedel har dessa minskat från 2022 års nivå på 59% till 56% förra året.
Trots att vi minskar våra klimattal når vi inte riktigt fram till målet som 2023 låg på 1,5 kg. Tittar man enbart på förskola, grundskola och gymnasium ser siffrorna dock annorlunda ut och det beror på att vi har en helt annan meny för våra äldre gäster på seniorrestaurang och boenden.
För första gången sedan ekomålet antogs minskar Måltidsservice andelen eko, något som till stor del beror på de ökade livsmedelspriserna vi sett de senaste åren.  

Svinn

Mätningen av svinn som gjordes på förskolan under året visade 95 g totalt svinn per ätande, vilket tyvärr var en liten höjning mot fg år. För  gymnasium nåddes inte heller målet riktigt utan landade på 56 g totalt svinn. På grundskola däremot inte bara nåddes årets mål utan sänktes även något mot fg år. Det landade på 47 gr totalt svinn per ätande, vilket gör att vi detta år sänkt målet från 50 g till 45 g. 

Mål om minskad plastanvändning

2023 återupptog vi ett tidigare mål kring att minska användningen av portionsförpackat margarin, som pausades under pandemin. Under 2023 har vi minskat användningen av portionsförpackat margarin med nästan 50% jämfört mot 2022!

Effektsmart arbetssätt i köken - en del av hållbarhetstänket

Mål behöver vara mätbara för att följas upp, så även inom hållbarhet. Att arbeta med förändrat arbetssätt i köken för att kapa effekttoppar och använda elen smartare är svårt att mäta, men Måltidsservice har sedan 2022  arbetat hårt med att implementera nytt tänk i köken och inom ett projekt tillsammans med Stuns energi, som vi berättat om i tidigare nyheter, har man sett att vårt arbete gett effekt. Ett förändrat körsätt i köket sänker eleffektuttaget vid matlagning avsevärt, ungefär med 25%.
Under 2023 fortsatte vi arbetet och lät kökschefer och kockar följa upp detta på enhetsnivå för att köken själva skulle ta fram sina arbetssätt och följa upp om de arbetar utifrån dem.

2024 års hållbarhetsmål

I en föränderlig värld och med osäkerhet kring marknad och priser är det alltid svårt att sätta mål, men Måltidsservice fortsätter att arbeta vidare med ambitiösa hållbarhetsmål och arbetssätt för att nå dem!

imagec57y.png

Psst! Vecka 12 infaller Måltidsservices årliga klimatvecka, då jobbar vi ännu intensivare med vårt hållbarhetsarbete. Håll utkik efter nyhet om det längre fram!

8 februari 2024